Program Radničke fronte za Pulu/Istru (2017)

 

 istra

Preuzmite program u obliku knjižice (pdf, 1.1 MB)

 

1. Radikalan raskid s izvorima korupcije i klijentelističkim mrežama IDS-a i ostalih stranaka

2. Demokratizacija rada gradske/županijske uprave

3. Demokratizacija upravljanja javnim komunalnim poduzećima i ustanovama

4. Reforma uloge i ovlasti vijeća mjesnih odbora (MO)

5. Uključivanje građana u raspolaganje dijelom proračuna

6. Reforma gradskih službi za obavljanje javnih radova te poticanje i podrška zadrugama i poduzećima u radničkom vlasništvu

7. Zaštita i povećanje radničkih prava

8. Besplatan i svima dostupan sustav odgoja i obrazovanja

9. Mediji slobodni od stranačkih oligarhija i kapitala

10. Suzbiti utjecaj kapitala na rezultate izbora

11. Planska izgradnja gradskih stanova i socijalno osjetljiva stambena politika

12. Urbana mobilnost i urbanizam

13. Socijalna i zdravstvena politika

 


 

 

1. Radikalan raskid s izvorima korupcije i klijentelističkim mrežama IDS-a i ostalih stranaka

Već godinama slušamo priče o borbi za "decentralizaciju" koju navodno protiv “centralističkog Zagreba” vodi IDS, dok istovremeno predsjednik stranke Boris Miletić, kao gradonačelnik Pule, u vlastitom dvorištu radi upravo suprotno - gradi, provodi i održava visoko centraliziran sustav vladavine.

Slično je u cijeloj Istri, gdje IDS danas opstaje na vlasti isključivo zahvaljujući čvrstoj klijentelističkoj mreži brižljivo građenoj 25 godina. U tu mrežu  upletene su i sve ostale lokalne stranačke vrhuške (SDP prije svih) koje su do jučer s IDS-om "mrstile brke", a danas nam sebe nude kao nositelje promjena. Izgradnja i opstanak te  klijentelističke hobotnice ne bi  bili mogući  kad bi se principi decentralizacije uistinu dosljedno primijenili i na upravljanje Pulom (ali i ostalim općinama i gradovima, bez obzira tko je u njima na vlasti) i Istrom, odnosno - kada totalna moć odlučivanja ne bi bila upravo centralizirana u rukama nekolicine pripadnika vrhuške IDS-a.

Katastrofalni rezultati takve centralizacije svima su nam poznati: gotovo pa totalitarno upravljanje općinama, gradovima i županijom, potpuna isključenost javnosti iz sudjelovanja u političkom životu zajednice, uništena nezavisnost i javna uloga medija. Sve navedeno širom otvara prostor za klijentelizam, potencijalnu korupciju te ogroman utjecaj kapitala i stranačkih vrhuški na procese donošenja odluka, koje su nerijetko u sukobu s javnim interesom te potrebama stanovnika. Posljedica su i zanemarivanje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i socijalnih potreba stanovnika Istre.

Osim u radu općinskih, gradskih i županijske uprave, rezultati tih procesa posebno su zabrinjavajući osvrnemo li se na poslovanje gradskih i županijskih javnih trgovačkih društava, agencija i javnih ustanova - od komunalnih do odgojno-obrazovnih i kulturnih.

Zbog svega navedenog nužna je prava decentralizacija političke moći, odnosno uspostavljanje drugačijih modela upravljanja i nadziranja rada komunalnih poduzeća, agencija i javnih ustanova, ali i općinskih, gradskih i županijske uprave u cjelini.

Obračun sa sustavnom korupcijom te razumno i konstruktivno upravljanje gradskim i županijskim proračunom bez daljnjega bi omogućilo financiranje svih točaka našeg programa, a Pula i Istra prestale bi funkcionirati kao bankomat stranačkih klijentelističkih mreža, partikularnih interesa i s njima povezanog kapitala.

2. Demokratizacija rada gradske/županijske uprave

Demokratizacija je nužna zbog dosadašnjih praksi koje uključuju: nedemokratsko upravljanje gradom/županijom, vidljiv utjecaj kapitala i stranačkih oligarhija na procese donošenja odluka, česte poteze i političke odluke koje stoje u suprotnosti s javnim interesom, isključivanje stanovnika iz neposrednog sudjelovanja u raspravama i donošenju odluka, nepostojanje nadzora odozdo i kontrole nad radom gradske/županijske uprave, fingiranje transparentnosti, klijentelizam i korupciju na svim razinama, patronizirajućeg odnosa prema medijima, neadekvatno i neekološko upravljanje javnim prostorom, nepostojanje održive stambene politike i neadekvatna socijalna davanja.

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 • izrada i stavljanje u funkciju informacijskog sustava koji će omogućiti svim građanima Pule/Istre izjašnjavanje o svim bitnim pitanjima od njihova interesa (provođenje obvezujućih i savjetodavnih lokalnih referenduma)
 • puna transparentnost rada gradske/županijske uprave – svi zapisnici, računi, ugovori, izvještaji i sl. moraju se automatski stavljati na internet, gdje će svi u njih moći imati trenutni uvid
 • revizija i uspostavljanje demokratskog nadzora odozdo nad radom Ureda gradonačelnika/Ureda župana, te raspodjelom i trošenjem sredstava
 • revizija i uspostavljanje demokratskog nadzora odozdo nad radom svih gradskih/županijskih upravnih odjela i ureda (natječaji, zapošljavanje, javna nabava)
 • provođenje zborova građana(ki)/kvartovskih plenuma o svim bitnim pitanjima iz djelokruga rada mjesnih odbora i gradske uprave
 • iniciranje promjena zakonskih rješenja koji sada onemogućavaju demokratizaciju na lokalnoj razini
 • senzibiliziranje javnosti o važnosti uključivanja u politički život zajednice i promoviranje ideje direktne demokracije tj. neposrednijih oblika uključivanja stanovnika/ica Pule u procese raspravljanja i donošenja odluka

3. Demokratizacija upravljanja javnim komunalnim poduzećima i ustanovama

Zbog procesa privatizacije i outsourcinga javnih usluga, utjecaja stranačkih oligarhija na kadroviranje i zapošljavanje, korištenja javnih resursa za partikularne interese koji se kose s javnim interesom u radu javnih poduzeća i ustanova, te zbog sve većeg nezadovoljstva cijenom i kvalitetom komunalnih usluga, tražimo da se sva gradska i županijska trgovačka društva i javne ustanove stave pod demokratski nadzor odozdo i direktno upravljanje radnika/ica, zainteresirane i stručne javnosti i korisnika/ica usluga.

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 • isključivanje stranačkih oligarhija iz Nadzornih odbora i Uprava uz viši stupanj demokratskog nadzora “odozdo” i upravljanja
 • promjena načina imenovanja članova Uprava i Nadzornih odbora (veće sudjelovanje radnika/ica, udruga, sindikata, korisnika javnih komunalnih usluga...)
 • puna transparentnost u radu - svi zapisnici, računi, ugovori, izvještaji i sl. moraju se automatski stavljati na internet, gdje će svi u njih moći imati trenutni uvid
 • revizija poslovanja i redefiniranje javnog interesa
 • zaustavljanje privatizacije javnih usluga, outsourcinga i agencijskog zapošljavanja, posebno kad ono pogoduje stranom kapitalu, i osnaživanje javnosti u otporu prema takvim praksama
 • osnaživanje i poticanje sindikalnog djelovanja u gradskim trgovačkim društvima i javnim ustanovama

4. Reforma uloge i ovlasti vijeća mjesnih odbora (MO)

Kad je riječ o prostornim odlukama u Gradu Puli, prema važećim zakonima Vijeća mjesnih odbora imaju isključivo savjetodavnu ulogu. U većini slučajeva u kojima su se Vijeća MO izjašnjavala suprotno odluci gradonačelnika takav stav nije imao nikakav utjecaj na donošenje konačne odluke bitne za stanovnike MO. Nerijetko su stanovnici koji pripadaju određenom MO zagovarali drugačija rješenja od onih koja su po stranačkoj direktivi zagovarali izabrani vijećnici MO.
Iz takve je prakse  jasno vidljivo da je upravljanje gradom centralizirano te da su Vijeća MO isključivo u funkciji održavanja privida demokratskog odlučivanja. To ostavlja gradskoj upravi previše prostora za pogodovanje privatnim i korporativnim interesima i otvara prostor za financijski katastrofalne projekte, odobrene usprkos opravdanom protivljenju stanovnika.
Mjesne odbore koji danas funkcioniraju unutar malobrojnog zatvorenog kruga ljudi potrebno je, također, otvoriti svim zainteresiranim stanovnicima pripadajućih kvartova.


Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 • uvođenje prakse da se sjednice Vijeća MO organiziraju u formi zbora građana u kojem bi sudjelovali, raspravljali i odlučivali stanovnici pojedinih kvartova
 • pokretanje internetske platforme unutar koje bi se moglo javno i otvoreno raspravljati te donositi odluke o kvartovskim problemima i modelima njihovog rješavanja
 • iniciranje promjena gradskih akata i zakonskih rješenja koja trenutno onemogućavaju demokratizaciju na razini MO

5. Uključivanje građana u raspolaganje dijelom proračuna

Takozvani participativni proračun izravno uključuje stanovnike grada u donošenje odluka o prioritetima i planovima potrošnje javnog novca za određeno vremensko razdoblje. Primjeri iz gradova u kojima je uveden (od kojih je najpoznatiji primjer Porto Alegrea u Brazilu) ukazuju na to da pridonosi većoj odgovornosti prema zajedničkom društvenom vlasništvu, jača demokraciju te podiže transparentnost i povjerenje zajednice prema odgovornim političkim predstavnicima i lokalnim službenicima.

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 • dio ukupnog gradskog/županijskog proračuna koji bi pripadao participativnom proračunu iznosio bi 15 %, a radilo bi se o sredstvima prikupljenim prirezima, taksama i naknadama te ostalim izravnim davanjima građana
 • budući da je razina otvorenosti lokalnih proračuna vrlo niska, preduvjet uvođenju participativnog proračuna je transparentnost samog lokalnog proračuna koja bi bila ostvarena putem internetske platforme

6. Reforma gradskih službi za obavljanje javnih radova te poticanje i podrška zadrugama i poduzećima u radničkom vlasništvu

U Puli/Istri se svakodnevno odvijaju različiti javni radovi, poslovi, popravci itd. kod kojih grad/županija mora posezati za privatnim poduzećima – od popravljanja cesta, izvedbi različitih građevinskih radova, do popravaka i narudžbi u različitim gradskim institucijama, zgradama, parkovima i sl. Javna je tajna da su javni natječaji, koji bi trebali jamčiti transparentnost, zapravo u pravilu namješteni i pogoduju isključivo (podobnom) kapitalu.

Razmjeri korupcije su ogromni – anegdotalne indicije ukazuju na to da je praktički nemoguće bilo što napraviti bez primanja mita ili zakulisnih pogodbi. Radnička fronta se zalaže za alternativu da se što više javnih radova obavlja unutar službi i poduzeća u vlasništvu Grada.

Također, Grad Pula će na javnim natječajima za dobavljače i izvođače radova pod sličnim uvjetima preferirati zadruge i poduzeća u radničkom vlasništvu nad poduzećima u klasičnom privatnom vlasništvu. Na taj način Grad bi omogućio velikom broju ljudi da od nužnih izdataka Grada i od svog rada imaju direktne koristi, umjesto da većina sredstava završava u rukama malobrojne ekonomske elite i time se odlijeva iz sustava.

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u ovom području su:

 • na transparentnim javnim natječajima uzimat će se u obzir vlasnička struktura, te će se za zadruge i poduzeća u radničkom vlasništvu smatrati da imaju najpovoljniju ponudu ukoliko ne odstupaju više od 10% od apsolutno najpovoljnije ponude na natječaju
 • Grad Pula će zadrugama i poduzećima u radničkom vlasništvu pri osnivanju pogodovati smanjivanjem ili ukidanjem komunalnih naknada i drugih financijskih potraživanja od strane Grada
 • u sklopu programa uređenja i korištenja napuštenih zgrada u Puli, dio prostora ponudit će se na korištenje novoosnovanim zadrugama i poduzećima u radničkom vlasništvu na rok do 5 godina bez naknade.

7. Zaštita i povećanje radničkih prava

Mnogi radnici danas su obespravljeni, i oduzimaju im se elementarna prava kao što je pravo na godišnji odmor, pravo na dnevni i tjedni odmor i pravo na plaćeni prekovremeni rad. U zadnjih 25 godina su u Hrvatskoj česti bili slučajevi gdje su radnici mjesecima, katkad i godinama, radili, a da nisu primali plaću (ili doprinose), koje  onda nerijetko u konačnici nikad nisu ni uspjeli naplatiti.

Za minimalnu plaću ili čak i nižu od nje, a koja iznosi 2620 kuna neto, u Hrvatskoj radi oko 75 tisuća radnika, broj nezaposlenih veći je od 240 tisuća, a samo oko 16 % njih prima neku naknadu za nezaposlene pa ih je većina prisiljena raditi na crno zbog pukog preživljavanja.

U Hrvatskoj cvjetaju razni nesigurni oblici rada - rad na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, rad temeljem ugovora o djelu, agencijski rad, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji čak i nije pravi radni odnos.

Istu sudbinu s Hrvatskom dijeli i Pula u kojoj ima oko 22.000 radnika.  

Jedino izravnim nadzorom nad svim sferama poslovanja u svojim firmama, radnici mogu osigurati da će se u njima stvarno postupati u skladu s njihovim interesima i samo se tako mogu spriječiti manipulacije vlasnika, menadžera i poslovođa, koje bi išle protiv interesa radnika, a katkad i protiv interesa same firme.

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u ovom području su:

 • u suradnji s gradovima, županijom i sindikatima osnovati Radnički dom kao mjesto u kojem bi se nalazili svi sadržaji važni za radnička i sindikalna pitanja (sjedište svih sindikata, besplatna pravna pomoć, edukacija, knjižnica i čitaonica, uredništvo radničkih novina...)
 • poticanje osnivanja radničkih kooperativa i zapošljavanja u njima
 • prednost pri poslovanju s gradom/županijom i njegovim trgovačkim društvima i ustanovama imale bi kooperative i ona privatna poduzeća u kojima je stupanj poštivanja radničkih prava visoko na listi prioriteta te u kojima se radnicima ne uskraćuje pravo na sindikalno udruživanje, kolektivne ugovore i u kojima postoji dijalog sa sindikatima
 • osnaživanje radnika u smislu sindikalnog udruživanja i postavljanje radničkih kontrola u privatnim poduzećima
 • povećanje stupnja zaštite radničkih prava u gradskoj upravi, gradskim trgovačkim društvima i javnim ustanovama poticanjem sindikalnog udruživanja i osnivanjem tijela radničke kontrole. Radnici bi u njima imali uvid u sve poslovne knjige, pravo veta na otpuštanje, pravo na odlučivanje o pitanjima organizacije rada te mogućnost postavljanja osoblja na različite stupnjeve proizvodnog, uslužnog i administrativnog procesa
 • senzibiliziranje javnosti o temama važnim za razumijevanje problematike radničkih prava i sindikalnog organiziranja

8. Besplatan i svima dostupan sustav odgoja i obrazovanja

Odgoj i obrazovanje moraju biti dostupni svima u društvu – bez obzira na platežnu moć. Radnička fronta zalaže se za javno financiran sustav odgoja i obrazovanja (besplatan za krajnjeg korisnika), od dječjih vrtića do doktorata.  Ovaj se zahtjev odnosi i na periferne troškove odgoja i obrazovanja koji su često područje koruptivnih pogodovanja, a koja se prelamaju preko kućnih budžeta. Ilustracije radi, bez pokrivenih troškova javnog prijevoza i produženog boravka "besplatno" osnovnoškolsko obrazovanje po djetetu roditelje trenutno košta između 3.000 i 9.000 kn godišnje, a ako djeca odlaze na produženi boravak trošak po djetetu može iznositi i do 13.500 kn godišnje. Većina odgovornosti za ovoliko učešće roditelja u podmirivanju ovih stavki ide na račun aktualne lokalne uprave.

Treba izdvojiti i problem nedovoljnog kapaciteta javnih vrtića zbog čega dio djece ostaje izvan javnog sustava vrtićke skrbi. Na taj se način polako uvodi komodifikacija i privatizacija ovog sektora koja već sad negativno utječe na dostupnost vrtića za sve, a posebno pogađa žene na koje tradicionalno pada teret neplaćene brige za djecu.  Trenutna organizacija vrtića uglavnom je zamišljena kao servis za zaposlene roditelje, dok istovremeno oni bez posla nemaju jednaku mogućnost pristupa skrbi, te s time zanemaruje socijalizacijska uloga vrtića u razvoju djece. Na taj način dolazimo do paradoksalne situacije u kojoj lokalne samouprave svoju temeljnu socijalnu odgovornost za predškolski odgoj djece vrše u tzv. javno-privatnom partnerstvu, neizravnim subvencioniranjem privatnih poduzetnika.

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 • demokratizacija upravljanja javnim ustanovama za predškolski odgoj
 • ukinuti diskriminatornu odredbu prema kojoj djeca čiji su jedan ili oba roditelja nezaposleni nemaju pravo na subvencioniranu cijenu vrtića
 • obnoviti postojeće te donijeti plan za izgradnju novih smještajnih kapaciteta u sustavu javnog predškolskog odgoja
 • besplatni vrtići za sve - u prijelaznom periodu, a usporedo s demokratizacijom upravljanja, smanjiti cijene vrtića
 • osigurati sredstva za besplatne udžbenike za sve učenike u pulskim osnovnim i srednjim školama
 • besplatan javni prijevoz za sve učenike i studente
 • besplatno provođenje ranog učenja informatike u prvim razredima osnovnih škola
 • besplatan set osnovnih izvanškolskih slobodnih aktivnosti za predškolsku i osnovnoškolsku djecu
 • trenutačni prekid sa svim vjerskim praksama u javnim odgojno-obrazovnim institucijama

Nadalje, potrebno je povećanje izdvajanja za financiranje prehrane djece i učenika u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Povećanje obima gradskog financiranja i sufinanciranja za nabavu nastavnih i didaktičkih pomagala, te repromaterijala u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Puli, u što bi spadala i pomagala za nastavu informatike i robotike u osnovnim i srednjim školama.

9. Mediji slobodni od stranačkih oligarhija i kapitala

Istinska demokracija ne može ovisiti o novcu, zbog čega treba eliminirati korištenje javnog novca i usluga za “pacificiranje” lokalnih medija, te eliminirati utjecaj krupnog kapitala i javnih i privatnih medija na političke izbore, kampanje i referendume.
Temeljni zahtjevi Radničke fronte u ovom području su:

 • revizija poslovnih odnosa između privatnih medija i gradske uprave
 • trenutačni prestanak financiranja medija iz sredstava gradskog proračuna na način kako se to dosad radilo
 • poticanje i javno sufinanciranje onih medija u kojima kapital u suradnji sa stranačkim oligarhijama ne kontrolira javno mnijenje, medija u kojima je omogućen ravnopravan pristup svim radničkim i društvenim organizacijama, i medija koji su u vlasništvu onih koji ih stvaraju i koji su neovisni o politici i kapitalu.

10. Suzbiti utjecaj kapitala na rezultate izbora

Izborni sustav u kojem će se radikalno smanjiti (ili čak posve ukloniti) utjecaj kapitala je zapravo razmjerno jednostavno uvesti. Problem nije u nedostatku ideja kako to učiniti ili tehničkoj neizvedivosti istih, nego u tome što trenutačni sustav odgovara postojećoj političko-ekonomskoj oligarhiji, koja iz njega izvlači materijalnu korist za sebe i omogućuje si nesmetanu reprodukciju.

Ne može se očekivati da će se kapital tek tako samovoljno odreći mogućnosti da preko financiranja političkih kampanja i kontroliranja medija presudno utječe na rezultate izbora, a time i na politiku koju će izabrana vlast provoditi. Kako postići postići potpunu ravnopravnost svih kandidata i opcija i kako da do izražaja dođu različiti politički programi i ideje a ne financijska potkoženost pojedinih kandidata i stranaka?

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 • troškove ovih mjera snosilo bi gradsko izborno vijeće (novac bi za to bio osiguran iz sredstava koja se sada koriste za subvencioniranje političkih stranaka).
 • svim strankama i ostalim društvenim subjektima osigurati javni i besplatan prostor (mimo Mjesnih odbora) tijekom cijele godine za organizaciju tribina, javnih rasprava, edukacija i sl.
 • osigurati javna i besplatna plakatna mjesta u gradu preko kojih će se sve stranke i ostale društvene organizacije moći pod jednakim uvjetima predstavljati svoje političke ideje i programe
 • osigurati da se izborna promidžba na javnim i privatnim medijima vodi pod jednakim uvjetima za sve političke stranke i kandidacijske liste birača
 • potpisi za sve skupljaju se odjednom pod jednakim uvjetima – na internetu i u javnim prostorima o javnom trošku.
 • tijekom izborne kampanje sve političke opcije dobile bi mogućnost besplatnog javnog nastupanja na trgovima, dvoranama i sl. (tehnička oprema, logistika…)
 • zabrana svi vidova plaćenih kampanja i reklamiranja mimo osnovnog paketa usluga koje su svim opcija na raspolaganju pod jednakim uvjetima i uvođenje drakonskih kazni za prekršitelje
 • iniciranje promjena gradskih akata i zakonskih rješenja koja trenutno onemogućavaju proveđenje nekih od navedenih mjera

11. Planska izgradnja gradskih stanova i socijalno osjetljiva stambena politika

Pravo je svakog čovjeka da ima krov nad glavom, a da se ne mora za njega zaduživati robovlasničkim kreditima kod privatnih banaka na nekoliko desetljeća.

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 • izgradnja gradskih stanova koji će se po transparentnim kriterijima, uz vrlo nisku mjesečnu naknadu, stavljati na raspolaganje onima kojima je to najpotrebnije (ovisno o socijalnom statusu, veličini obitelji, trenutnim životnim uvjetima i mogućnostima, itd.)
 • adaptirati gradske stanove te ih besplatno ili uz vrlo nisku mjesečnu naknadu stavljati na raspolaganje najugroženijima i za potrebe mladih stručnjaka deficitarnih zanimanja
 • izgradnja gradskog stambenog naselja za studente i radnička naselja. Naime, veliki broj studenata moraju već tijekom lipnja napuštati unajmljene stanove jer ih vlasnici iznajmljuju turistima. Slična je situacija i s radnicima koji dolaze iz drugih krajeva i zapošljavaju se sezonski ili za stalno na području Pule/Istre. Takvi bi se stanovi pod povoljnim uvjetima davali u najam studentima i radnicima.

12. Urbana mobilnost i urbanizam

Kvaliteta života u gradovima znatno ovisi o efikasnosti i načinima korištenja sustava privatne i javne urbane mobilnosti. Različiti oblici mobilnosti omogućavaju manju zakrčenost prometa, dakle manje zagađenje, veću sigurnost vozača, biciklista i pješaka te uštedu vremena i troškova putovanja.

Nadalje, u gradu postoji znatan broj napuštenih industrijskih objekata kao i desetine praznih, neiskorištenih prostora koji su prije nekoliko desetljeća imali svoju svrhu, no danas su se zbog nemara nadležnih pretvorili u građevinska rugla koja narušavaju vizualni identitet grada. Na trenutno napuštenim mjestima osigurala bi se odgovarajuća infrastruktura (struja, voda, odvodnja, sanitarije) te bi se osigurali osnovni uvjeti za obavljanje raznih aktivnosti.

Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 

 • ukidanje naplate za sve vrste gradskoga i prigradskog prijevoza (autobus i prigradski vlak)*  za sve nezaposlene, učenike i učenice, studente i studentice, umirovljenike i umirovljenice (s mirovinama do razine prosječne plaće) s prebivalištem u Puli ili okolnim općinama i gradovima koji su u sustavu javnog prijevoza.**  
 • proširiti uslugu gradskih bicikala i učiniti je potpuno besplatnom za stanovnike Pule
 • sustavna izgradnja biciklističkih staza i sustava za parkiranje i pohranu (nosači, držači, stalci)
 • na principima aktivnog sudjelovanja stanovnika, urbanističko planiranje treba demokratizirati i zaštiti ga od koruptivnih postupanja  
 • demokratsko planiranje korištenja zapuštenih prostora u gradu

* Ako se potpuno besplatan javni prijevoz za navedene skupine ne bi mogao ostvariti odmah, prijelazna faza bi mogla biti postupno smanjenje cijene prijevoznih karata i pokaza i/ili njihovo probno ukidanje u pojedinim dijelovima grada. Ukidanjem naplate za rečene društvene skupine smanjila bi se socijalna nejednakost i povećala dostupnost javnog prijevoza, povećalo bi se korištenje javnog prijevoza nauštrb prijevoza osobnim vozilima te motiviralo građane da koriste alternativne oblike prijevoza, čime se dodatno rasterećuje gradski promet.

** Što se tiče naplate javnoga prijevoza za zaposlene, tu se također načelno zalažemo u konačnici za besplatnu uslugu. No, za takvu intervenciju u javni gradski prijevoz potrebno je osigurati i određene zakonske pretpostavke na državnoj razini (kroz promjene Zakona o radu) kojim bi pravo na naknadu prijevoza radnika bio u sustavu temeljnih radničkih prava, čime bi se velikim dijelom subvencionirao javni prijevoz.

13. Socijalna i zdravstvena politika

Gradska socijalna politika dosad nije pratila stvarne potrebe najugroženijih stanovnika grada i nije se mijenjala godinama, nije se pratilo povećanje troškova života, iznosi pomoći su bili jako mali i nedovoljni. Od 208.000 stanovnika u Istri, njih 23.000 ili 11% je u riziku od siromaštva dok u Puli na rubu bijede živi 6.400 osoba.

Nadalje, smatramo da je zdrava prehrana opće društveno dobro i da treba biti podjednako dostupna i onima koji nemaju mogućnosti osigurati si tri redovna i kvalitetna obroka dnevno. Zbog nedostatka vremena i/ili novca, velik broj radnika, nezaposlenih, umirovljenika i mladih prisiljen je hraniti se nezdravo, neraznoliko i po previsokim cijenama, što u konačnici dovodi do ozbiljnih kardiovaskularnih, gastrointestinalnih i drugih kroničnih bolesti, uključujući pandemiju debljine.

Duge lista čekanja, manjak smještajnih kapaciteta i visoke cijene domova za starije osobe, problemi su koji već tradicionalno muče stanovnike Istre. Posebno treba imati na umu trend povećanja udjela starijih osoba u ukupnom broju stanovnika, kao i činjenicu da sve veći dio njih dolazi iz kategorije osoba koje su u riziku od siromaštva.


Temeljni zahtjevi Radničke fronte u tom smislu su:

 • povećati ukupna izdvajanja za socijalu, kako bi se kvaliteta života stanovnicima kojima je to potrebno podigla iznad praga izrazitog siromaštva (s tim u paketu dolazi i politika adekvatnog stambenog zbrinjavanja najugroženijih).
 • povećati kapacitet pučke kuhinje i osigurati nutricionistički kvalitetniju ponudu
 • otvoriti radničku menzu u sustavu društvene prehrane u kojoj bi se osigurao najmanje jedan kvalitetan obrok dnevno po cijeni koju će većim dijelom (min. 50%) subvencionirati gradovi i županija
 • otvoriti gradsku javnu socijalnu trgovinu u kojoj bi se za najugroženije osigurala od gradova i županije subvencionirana nabava hrane i kućnih potrepština
 • donijeti strategiju i plan pružanja socijalnih usluga za starije koji bi uključivao izgradnju novih smještajnih kapaciteta te revidiranje cijena socijalnih usluga za starije i nemoćne, u skladu s njihovim primanjima
 • sustav odgoja i obrazovanja mora biti u potpunosti besplatan za roditelje (uključujući i vanjske usluge koje se vežu na sustav), što za rezultat ima jednaku dostupnost usluga za sve, bez obzira na socijalni status