Statut Radničke fronte

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Osnivačka Skupština Radničke fronte (u daljnjem tekstu: RF), na sjednici održanoj 10. veljače 2016. godine u Zagrebu, donijela je novi

 

S T A T U T

RADNIČKE FRONTE

 

Opće odredbe

Članak 1. (O Statutu)

(1) Ovim Statutom Radnička fronta definira i uređuje ciljeve, programski okvir, metode djelovanja i organiziranja, prava i obaveze članova, unutarnje uređenje i donošenje odluka, sredstva za rad, prestanak djelovanja, te druga pitanja od interesa za članstvo i djelovanje.

Članak 2. (O Radničkoj fronti)

(1) Radnička fronta (dalje: RF) stranka je koja okuplja radnice/radnike, aktivistice/aktiviste, sindikalistkinje/sindikaliste, nezaposlene, studentice/studente i umirovljenice/umirovljenike s ciljem izgradnje široke antikapitalističke fronte, posvećene korjenitoj promjeni političkih i ekonomskih odnosa u korist svih potlačenih i onih koji žive od svojega rada.

(2) RF je svojim ustrojem direktnodemokratska (samoupravna), nehijerarhijska organizacija.

(3) Pun naziv stranke glasi: Radnička fronta. Stranka može koristiti i skraćeni naziv koji glasi: RF. Naziv se koristi i na engleskom jeziku i glasi: Workers' Front.

(4) Sjedište stranke je u Zagrebu. Odluku o promjeni sjedišta stranke donosi Operativno-koordinacijska sekcija (dalje: OKS).

(5) Stranka djeluje na području čitave Republike Hrvatske.

(6) RF djeluje i u inozemstvu, u skladu s Pravilnikom kojeg donosi Skupština RF-a i u okvirima pravnog poretka dotične države.

(7) RF ima znak koji se sastoji od crvenog kvadrata u pokretu poput zastave na kojemu se nalazi skraćeni naziv stranke bijelim slovima, također u pokretu u potezu od lijevo dolje prema gore, te sa strane, izvan kvadrata, puni naziv stranke crnim slovima.

(8) Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm kojem je na gornjem dijelu oboda ispisan tekst "RADNIČKA FRONTA". Na gornjem dijelu oboda između riječi Radnička i fronta nalazi se znak zvijezde, a u donjem je dijelu kruga znak stranke.

(9) Za korištenje i čuvanje pečata zadužene su osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje stranke u pravnom prometu.

(10) Radničku frontu u pravnom prometu predstavljaju i zastupaju tri redovna člana koje bira Operativno-koordinacijska sekcija. Biranje članova za predstavljanje i zastupanje opisano je Pravilnikom o unutarnjem funkcioniranju. Navedeni članovi za zastupanje mogu biti razriješeni dužnosti na vlastiti zahtjev, odlukom OKS-a ili Skupštine, uz obavezno pismeno obrazloženje. U slučaju da odluku o razriješenju donese OKS, razriješeni član ima pravo žalbe koju u roku od 8 dana podnosi OKS-u. OKS je dužan u roku od tri dana od podnošenja žalbe donijeti pozitivnu odluku ili pokrenuti glasanje Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 3. (Osnovni ciljevi i programski okvir)

(1) Osnovni cilj RF-a stvaranje je organizacije ukorijenjene na radnim mjestima i povezane sa svakodnevnim socijalnim borbama obespravljenih. Takva organizacija će biti, za razliku od postojećih sistemskih stranaka, disciplinirana i efikasna, ali iznutra doista demokratična.

(2) RF predstavlja organizaciju aktivista koji su neprestano uključeni u sindikalni, ženski i studentski pokret, kao i u borbu za prava svih potlačenih skupina društva; organizaciju koja je politički glas socijalnog pokreta i koja u svojim redovima okuplja onih 99 posto izrabljivanih u kapitalizmu, konačno - organizaciju koja se bori za suštinsku promjenu društvenog uređenja i prenošenje cjelokupne političke moći u ruke naroda - iz ruku političke elite, krupnoga kapitala i banaka.

(3) RF polazi od potrebe jedinstva svih radnika i svih potlačenih u borbi protiv diktature koju provodi krupni kapital. Stoga se RF najoštrije suprotstavlja svim ideologijama i pokretima koji potlačene žele razjediniti i razbiti, te okrenuti jedne protiv drugih - kao što su nacionalizam, šovinizam, rasizam, homofobija, fašizam, klerikalizam itd. Interesi potlačenih su jedinstveni i mogu se ostvariti samo u zajedništvu i solidarnosti.

(4) RF se zalaže za stvaranje snažnog i koordiniranog pokreta europskih radnika i za što uže povezivanje sa svim obespravljenima na svijetu.

(5) Osnovni ciljevi RF-a i programski okvir unutar kojeg RF djeluje dani su Programskim principima (https://www.radnickafronta.hr/programski-principi-radni%C4%8Dke-fronte) i Zahtjevima (https://www.radnickafronta.hr/o-radnickoj-fronti/zahtjevi/16-zahtjevi-radnicke-fronte).

(6) Programski principi i Zahtjevi programski su dokumenti koje donosi i mijenja Skupština dvotrećinskom većinom glasova. Odluka o izmjenama Programskih principa i Zahtjeva je pravovaljana ukoliko je glasanju pristupilo više od 50 posto redovnih članova.

Članstvo

Članak 4. (Definicija i prava članova)

(1) Članom RF-a može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja prihvaća Programske principe i Zahtjeve.

(2) Član RF-a može biti:

a) redovan,

b) simpatizer.

(3) Redovan član plaća mjesečnu članarinu i ostvaruje pravo glasa te punopravno sudjeluje u radu tijela RF-a. Redovan član mora biti član neke radne grupe ili na neki drugi način aktivno sudjelovati u radu RF-a. Vođenje evidencije aktivnosti i postupanje u slučaju neaktivnosti članova propisano je Pravilnikom o članstvu.

(4) Član simpatizer ne ostvaruje pravo glasa i pravo rada u tijelima RF-a, ali ima pravo na informiranje o radu i djelovanju RF te pravo sudjelovanja u aktivnostima RF. Član simpatizer plaća članarinu, a može doprinositi RF i na druge načine, uključujući dobrovoljne priloge i druge oblike pomoći.

(5) Redovan član može prijeći u status člana simpatizera na osobni zahtjev upućivanjem pismene obavijesti OKS-u na službenom komunikacijskom kanalu stranke.

(6) Ako redovni član kroz tri mjeseca ne sudjeluje u radu radnih grupa ili, po ocjeni OKS-a, a na temelju izvještaja Lokalne organizacije (dalje: LO) ili radne grupe (dalje: RG), ne sudjeluje aktivno u radu RF, prelazi u status simpatizera, sukladno odredbama Pravilnika o članstvu.

(7) U slučaju neplaćanja članarine dulje od uzastopno tri mjeseca, redovni član će odlukom OKS-a postati članom simpatizerom, dok će se u istom slučaju član simpatizer brisati iz Registra članova, sukladno odredbama Pravilnika o članstvu. OKS je dužan pismenim putem obavijestiti člana o toj odluci.

(8) Za vođenje Registra članova odgovoran je OKS .

(9) Prava i obaveze članova RF-a te sadržaj i način vođenja Registra članova propisani su Pravilnikom o članstvu.

Članak 5. (Učlanjenje)

(1) Ispunjavanjem i slanjem Pristupnice za članstvo u RF zainteresirana osoba postaje članom simpatizerom. Izgled i oblik Pristupnice propisan je Pravilnikom o članstvu.

(2) Član simpatizer upućuje pismeni zahtjev za redovnim članstvom. Da bi simpatizer postao redovan član dužan je proći kandidacijski staž, redovno plaćati članarinu i ispuniti ostale uvjete koji su propisani Pravilnikom o članstvu. Nakon odrađenog kandidacijskog staža, LO ili RG donosi Odluku o pristupanju u redovno članstvu te istu upućuje OKS-u.

(3) Iznimno, OKS dvotrećinskom većinom glasova može primiti u redovno članstvo simpatizera iako simpatizer nije prošao propisani kandidacijski staž, ili odbaciti zahtjev za primitak u redovno članstvo simpatizera koji je prošao propisani kandidacijski staž, ali uz obavezno pismeno obrazloženje o razlozima odbacivanja zahtjeva koje se objavljuje na službenom internom komunikacijskom kanalu RF-a i o čemu se mora obavijestiti člana simpatizera.

(4) Član simpatizer ima pravo na žalbu u slučaju odbacivanja njegovog zahtjeva za redovnim članstvom, koju podnosi OKS-u. OKS u roku od 15 dana od primitka žalbenog zahtjeva mora donijeti pozitivnu odluku ili pokrenuti odlučivanje skupštine o primanju simpatizera u redovno članstvo. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 6. (Prestajanje članstva)

(1) Članstvo prestaje na jedan od sljedećih načina:

a) na vlastiti zahtjev člana upućen pismenim putem OKS-u;

b) isključenjem zbog neprihvatljivih postupaka koji se protive interesima RF-a;

c) isključenjem na temelju neprihvatljivosti člana;

d) zbog neplaćanja članarine;

e) smrću.

U slučaju (a) odluku o prestanku članstva donosi OKS.

U slučaju (b) i (c) odluku može donijeti LO, OKS ili Skupština te se odluka nužno pismeno obrazlaže i objavljuje na službenom internom komunikacijskom kanalu RF-a.

U slučaju (d) odluku o brisanju iz registra donosi OKS u skladu s člankom 4, stavkom (6) Statuta, i na ovu odluku nema prava žalbe.

U slučaju (e) OKS evidentira u registru prestajanje članstva zbog smrti člana.

(2) Rok za podnošenje žalbe na odluku o isključenju iz članstva je 15 dana od dana donošenja odluke. U slučaju da odluku o isključenju donese LO ili OKS, član žalbu podnosi OKS-u koji u roku od 15 dana od podnošenja žalbe mora donijeti pozitivnu odluku ili pokrenuti odlučivanje Skupštine o isključenju člana. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 7. (Članarina)

(1) Članarina i dobrovoljni prilozi predstavljaju osnovna sredstva za rad RF-a. Članarinu plaćaju svaki mjesec svi redovni članovi i simpatizeri RF-a.

(2) Članarina za zaposlene članove ili članove sa stalnim primanjima iznosi 1% mjesečnih neto primanja, a minimalni je iznos 20 kuna.

(3) Članarina za članove koji su nezaposleni, bez stalnih primanja, studenti ili umirovljenici iznosi 20 kuna.

(4) U posebnom slučaju, a na temelju pismenog zahtjeva člana, OKS može donijeti odluku o izuzeću plaćanja članarine.

(5) Evidenciju plaćanja članarina vode blagajnici koje imenuje OKS. Članarina za tekući mjesec plaća se najkasnije do sredine idućeg mjeseca.

(6) Svaki član može materijalno potpomagati RF dobrovoljnim prilozima ili nekim drugim vidovima pomoći, no time ne ostvaruje nikakva dodatna ili posebna prava.

(7) Financijsko i materijalno poslovanje RF-a detaljno se regulira Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju.

Teritorijalni ustroj

Članak 8. (Lokalne organizacije)

(1) Lokalna organizacija (dalje: LO) organizacijski je oblik RF-a koju čine članovi RF-a organizirani po teritorijalnom principu. LO nema svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju donosi OKS sukladno Pravilniku o radu Lokalnih organizacija. Svaki član iz mjesta stanovanja u kojem postoji LO odmah je i član te organizacije bez iznimke. Ako član mijenja mjesto stanovanja, dužan je o tome obavijestiti svoju LO koja pismenim putem o prelasku obavještava OKS, te time prelazi u drugu LO. Član također može biti član neke LO ukoliko mjesto stanovanja gravitira mjestu u kojem postoji LO.

(2) LO rade unutar programskih smjernica zacrtanih službenim dokumentima RF-a i odluka donesenih od strane Skupštine. Ukoliko LO radom ne poštuje službene dokumente i odluke Skupštine, OKS ili Skupština ga mogu raspustiti. U slučaju raspuštanja članovi te LO postaju članovi bez LO.

(3) LO-ovi su obavezni održavati redovite sastanke, najmanje jednom mjesečno, voditi evidenciju dolazaka članova na sastanke te evidenciju drugih aktivnosti propisanih Pravilnikom o članstvu.

(4) Na razini svakog LO-a može biti osnovana Lokalna operativno-koordinacijska sekcija (dalje: LO-OKS), sukladno Pravilniku o radu Lokalnih organizacija.

(5) LO-ovi biraju delegate koji ih predstavljaju na sjednici Savjeta RF-a.  Za svakog delegata bira se i njegov zamjenik koji preuzima ulogu delegata u slučaju spriječenosti prvoizabranog. Mandat delegata je imperativan i traje toliko dugo dok traje zasjedanje tijela za koje je izrabran.

(6) U svakom trenu LO može izglasati nepovjerenje svojim delegatima ili svojoj LO-OKS. U slučaju izglasavanja nepovjerenja delegatu i/ili zamjeniku, LO bira novog delegata i/ili zamjenika. Upražnjeno mjesto delegata i/ili zamjenika odmah se nadomješta izborom novog delegata i/ili zamjenika. U slučaju izglasavanja nepovjerenja LO-OKS, uspostavlja se nova LO-OKS.

(7) Zadaća je svake LO podnošenje zapisnika sa sastanaka putem službenog internog komunikacijskog kanala.

(8) LO-ovi u slučaju potrebe mogu organizirati radne grupe za obavljanje određenih zadataka.

Ustrojstvo i donošenje odluka

Članak 9. (Tijela RF-a)

(1) RF čini cjelokupno članstvo i svi njezini oblici organiziranja, te funkcionalnog i interesnog povezivanja njezinih članova na temelju Programskih principa i Zahtjeva. RF u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba.

(2) Tijela RF-a čine:

(a) Skupština

(b) Savjet

(c) Operativno-koordinacijska sekcija

(d) Radne grupe.

Članak 10. (Skupština)

(1) Skupština je najviše tijelo RF-a i čine ju svi redovni članovi.

(2) Skupština definira temeljne političke dokumente i stavove, statutarne odredbe, kratkoročne ciljeve i stratešku orijentaciju RF-a. Skupština donosi konačne odluke o svim žalbama, može odlučivati o svim pitanjima unutar RF-a i glasati o svim odlukama donesenim od strane drugih tijela.

(3) Skupština obavezno izravno donosi sve važne i strateške odluke (npr. izlasku na izbore, ulasku u koalicije, formiranju vlasti na bilo kojoj razini, političkim stavovima i odlukama koje znatno utječu na percepciju ili rad stranke) te odlučuje o spornim pitanjima o kojima među članstvom postoje oprečni ili podijeljeni stavovi. Skupština naknadno, u roku od najviše 30 dana, potvrđuje sve bitne odluke koje je OKS morao hitno donijeti, te može uvijek odlučiti drugačije od odluka OKS-a.

(4) Skupština odluke donosi izravnim odlučivanjem nakon rasprave. Svaki redovni član ima pravo sudjelovanja u odlučivanju, a ako postoji tehnička nemogućnost sudjelovanja na elektroničkom glasanju, RF je dužan na zahtjev člana osigurati način da se članu omogući sudjelovanje.

(5) Skupština odlučuje i raspravlja na sljedeće načine:

(a) Izravno i uživo na općem plenumu Skupštine na kojem se sastaju svi redovni članovi.

(b) Elektroničkim glasanjem nakon obavezno provedenih rasprava uživo u svim lokalnim organizacijama i putem službenih internih komunikacijskih kanala RF-a.

(6) Opći plenum Skupštine o bilo kojem pitanju može sazvati na vlastitu inicijativu:

(a) Operativno-koordinacijska sekcija,

(b) 25% članova RF-a,

(c) 4 lokalne organizacije.

Elektroničko glasanje Skupštine o bilo kojem pitanju pokreće na vlastitu inicijativu:

(a) Operativno-koordinacijska sekcija,

(b) 20% članova RF-a,

(c) 2 lokalne organizacije.

Način sakupljanja glasova za pokretanje inicijative o glasanju kao i način izvođenja glasanja uređuju se Pravilnikom o e-glasanju.

Članak 11. (Savjet)

(1) Savjet je savjetodavno, deliberativno i radno tijelo RF-a koje služi kao platforma za širu unutarstranačku raspravu i na kojem se pripremaju temeljni politički dokumenti kao što su programi, statuti, pravilnici, dugoročni ciljevi i strateška orijentacija organizacije u narednom periodu. O svim zaključcima i dokumentima donesenima na Savjetu u konačnici mora glasati Skupština nakon dodatne rasprave na svim LO-ovima.

(2) Savjet po potrebi može sazvati OKS, najmanje 25% svih redovnih članova RF-a ili četiri LO-a.

(3) Savjet je sastanak uživo, nakon pripremnih rasprava na svim LO-ovima, a čine ga delegati LO-ova i delegati članova koji nemaju svoju LO. Svaku LO predstavlja broj delegata proporcionalan veličini LO-a i to u omjeru 1:3 zaokružen na veći broj u slučaju ostatka. Članovi koji nemaju svoju LO zajedno biraju svoje delegate na isti način. Delegati na Savjetu djeluju unutar okvira odluka i naputaka donesenih u predsavjetskim raspravama u LO-ovima koje predstavljaju. Delegati su na Savjetu obavezni pročitati referat o stavovima LO koju predstavljaju, a koji je ranije izglasan na razini LO-a. Delegati bez LO-a stavove moraju usuglasiti na sastanku uživo ili kroz internetsku raspravu.

Članak 12. (Operativno-koordinacijska sekcija)

(1) Operativno-koordinacijska sekcija (dalje: OKS) je izvršno tehničko operativno tijelo organizacije koje koordinira rad čitavog RF-a, rad lokalnih organizacija, radnih grupa i akcija te svakodnevno radi na različitim organizacijskim poslovima.

(2) OKS radi unutar programskih smjernica zacrtanih službenim dokumentima RF-a i odluka donesenih od strane Skupštine.

(3) OKS donosi svakodnevne, koordinacijske, tehničke, operativne, manje i hitne odluke, sukladno Pravilniku o radu OKS-a, no Skupština naknadno uvijek može odlučiti drugačije. Bitne odluke koje je OKS morao hitno donijeti moraju biti naknadno potvrđene na Skupštini u roku od 30 dana.

(4) Član OKS-a može biti bilo koji redovni član RF-a koji je aktivni član organizacije više od 6 mjeseci i koji redovito plaća članarinu.

(5) Članstvo u OKS-u se ostvaruje upućivanjem pismenog zahtjeva za članstvo u OKS-u na službenom komunikacijskom kanalu stranke. Broj članova OKS-a najmanje je 5, a najviše 15. Ukoliko je zahtjev predalo više od 15 članova, prednost imaju oni koji su se kronološki ranije prijavili, sukladno Pravilniku o radu OKS-a. Skupština svakih šest mjeseci potvrđuje članove OKS-a.

(6) U rad OKS-a mogu se uključiti i ostali članovi RF-a kao zainteresirani sudionici, ali nemaju pravo glasa kod donošenja odluka OKS-a.

(7) Svaki član OKS-a dužan je odmah po ulasku u OKS preuzeti pojedina zaduženja, redovito ispunjavati svoje obaveze i biti ažurni u komunikaciji s ostalim članovima OKS-a i članovima RF.

(8) Trenutni sastav OKS-a može odbiti priključenje novog člana, uz obavezno pisano obrazloženje. Odbijeni član ima pravo žalbe koju upućuje pismenim putem OKS-u u roku od 8 dana. OKS je dužan u roku od tri dana od podnošenja žalbe donijeti pozitivnu odluku ili pokrenuti glasanje Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

(9) Ukoliko ne ispunjava svoje obaveze, krši Statut ili djeluje suprotno Programskim principima i Zahtjevima, svaki član OKS-a može biti isključen iz tog tijela, trajno ili privremeno, na jedan od sljedećih načina:
                (a) dvotrećinskim glasanjem unutar OKS-a;
                (b) odlukom Skupštine o nepovjerenju.
U slučaju (a), član ima pravo na žalbu koju upućuje pismenim putem OKS-u u roku od 8 dana. OKS je dužan u roku od tri dana od podnošenja žalbe donijeti pozitivnu odluku ili pokrenuti glasanje Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

(11) OKS svoje odluke i zaduženja pojedinih članova OKS-a objavljuje na službenom internom komunikacijskom kanalu. Rad OKS-a mora biti transparentan i odvijati se na službenom internom komunikacijskom kanalu.

(12) Članovi OKS-a dužni su na sastanku svoje LO podnijeti izvještaj o radu OKS-a u periodu između sastanaka LO.

(13) Način rada, aktivnosti i zaduženja OKS-a detaljnije su definirane Pravilnikom o radu OKS-a.

Članak 13. (Radne grupe)

(1) Radne grupe (dalje: RG) posebna su radna tijela koja, uz pismeno obrazloženje, uspostavlja OKS ili LO za konkretne zadatke i akcije, sukladno planu rada i prioritetima u narednom razdoblju. Osnivanje RG također može predložiti bilo koji član RF-a. OKS ima pravo odbiti prijedlog o osnivanju  neke RG ako tu problematiku može pokriti već neka od postojećih RG. Pri osnivanju, OKS ili LO imenuje najmanje jednog koordinatora radne grupe. O promjeni koordinatora RG odlučuje OKS ili sama RG.

(2) RG se sastoji od redovnih članova i simpatizera kojima teče kandidacijski staž. Za nadzor nad radom RG-ova nadležan je OKS. Podjelu nadzora RG-ova donose članovi OKS među sobom.

(3) Koordinator RG-a prati aktivnost svih članova RG-a i simpatizera kojima teče kandidacijski staž, saziva sastanke RG-a i predlaže dnevni red.

(4) Rad RG-ova mora biti transparentan u vidu redovnih izvještaja na sastancima LO-ova i OKS-a i objavljivanja zapisnika sa sastanaka RG-a.

(5) RG prestaje s radom u onom trenu kada izvrši zadatak radi kojeg je osnovana ili odlukom OKS-a.

(6) Ustrojstvo, način rada i obaveze RG-ova i njihovih članova detaljno su definirane Pravilnikom o unutarnjem funkcioniranju.

 

Članak 14. (Odlučivanje u tijelima)

(1) Opći plenum Skupštine i Savjet pravovaljano odlučuju ukoliko je prisutna natpolovična većina članova/delegata tog tijela.

(2) OKS pravovaljano odlučuje ako je glasanju pristupilo više od 50 posto članova OKS-a.

(3) Prisutnost kod tijela koja se sastaju uživo odnosi se na one redovne članove/delegate koji su izravno prisutni za vrijeme glasanja. Prisutnost kod elektroničkog glasanja Skupštine definira se slanjem e-maila za pristup glasanju svim redovnim članovima. Članovi su dužni ažurirati i hitno prijaviti sve promjene e-mail adresa i drugih kontakata OKS-u. Članovi koji nisu tehnički u mogućnosti pristupiti elektroničkom glasanju, a žele glasati, dužni su o tome obavijestiti OKS kako bi im se omogućio pristup glasanju, u okviru tehnoloških mogućnosti RF-a. Glasovi članova koji nisu pristupili elektroničkom glasanju vode se kao suzdržani.

(4) Sve odluke unutar RF-a donose se relativnom većinom glasova prisutnih redovnih članova/delegata, ukoliko to nije drugačije propisano.

(5) Statut donosi i mijenja Skupština dvotrećinskom većinom glasova.

(6) Programski principi i Zahtjevi programski su dokumenti koje donosi i mijenja Skupština dvotrećinskom većinom glasova. Odluka o izmjenama Programskih principa i Zahtjeva je pravovaljana ukoliko je glasanju pristupilo više od 50 posto redovnih članova.

(7) Ako nije drugačije propisano, svako glasanje je javno, ali se oko bilo kojeg pitanja može dogovoriti i tajno glasanje kad tako odluči barem 25 % članova tijela unutar kojeg se glasa.

(8) Svako tijelo RF-a sve svoje odluke obavezno evidentira u pismenom obliku te ih ažurno i transparentno objavljuje na službenom internom komunikacijskom kanalu, u obliku posebnog zapisa na službenom internom komunikacijskom kanalu, ili u obliku zapisnika sa sastanka.

(9) Sva ostala pitanja u vezi odlučivanja u tijelima RF-a uredit će se pripadajućim pravilnicima.

 

Članak 15. (Sazivanje sastanaka)

(1) Sastanak Skupštine i Savjeta saziva OKS najmanje šest tjedana unaprijed.

(2) Sastanak OKS sazivaju članovi OKS najmanje dva dana unaprijed.

(3) Sastanak LO saziva LO-OKS najmanje dva dana unaprijed. Ukoliko LO-OKS nije osnovana, sastanak sazivaju redovni članovi pojedine LO.

(4) Sastanak RG saziva koordinator RG najmanje jedan dan unaprijed.

(5) Sastanci tijela i lokalnih organizacija RF sazivaju se na službenom komunikacijskom kanalu stranke.

Posebne organizacijske i političke strukture

Članak 16. (Parlamentarna sekcija)

(1) Parlamentarno djelovanje RF-a organizirano je putem Parlamentarne sekcije.

(2) Parlamentarnu sekciju RF čine predstavnici stranke izabrani na izborima u bilo koje predstavničko tijelo RH – Sabor, županijske i gradske skupštine, mjesne odbore – zajedno s radnim grupama koje se sazivaju u svrhu tehničkog koordiniranja i pomaganja parlamentarnog rada (pisanje priopćenja, konferencije i slično).

(3) Strategija rada parlamentarne sekcije u cijelosti je podređena ostvarivanju temeljnog cilja RF-a, uključujući i rad u saborskim odborima.

(4) Rad parlamentarne sekcije koordinira OKS.

(5) RF teži načinu organiziranja prema kojemu svi izabrani članovi zastupaju isključivo krajnje ciljeve RF i načelu prema kojem svaki član RF-a ima pravo da bude zastupnik u nekome od predstavničkih tijela najviše pola godine, nakon čega ga zamjenjuje novi član stranke s izborne liste. Tokom svojeg mandata zastupnik RF-a ima pravo najviše na iznos medijalne plaće u Republici Hrvatskoj, a preostali iznos do pune zastupničke plaće ide u sredstva za rad RF-a.

(6) Zabranjen je bilo kakav oblik koaliranja na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i izglasavanje povjerenja vladama, kada se radi o političkim opcijama koje nemaju radnički i socijalni program. 

 

Materijalno i financijsko poslovanje

Članak 17.

(1) RF je neprofitna organizacija koja raspolaže sredstvima za ostvarivanje njezinih ciljeva.

(2) Prihodi RF-a su prihodi od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih propisima dozvoljenih izvora.

(3) Financijsko i materijalno poslovanje RF-a regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju kojeg donosi Skupština.

(4) Nadzor i kontrolu nad financijskim i materijalnim poslovanjem RF-a provodi Skupština.

 

Raspuštanje Radničke fronte

Članak 18. (Raspuštanje i raspolaganje imovinom)

(1) Skupština može izglasati dvotrećinskom većinom glasova raspuštanje RF-a, prilikom čega se odlučuje o imovini RF-a.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 19.

(1) U slučaju potrebe za tumačenjem odredaba ovog Statuta, OKS je obavezan izraditi prijedlog tumačenja Statuta na temelju pokrenutih rasprava, navodeći u obrazloženju suprotstavljena stajališta, te ga uputiti Skupštini na glasanje.

(2) Ovaj Statut stupa na snagu u trenutku njegova izglasavanja na Skupštini.

(3) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje s važenjem Statut kojeg je Skupština izglasala 2. siječnja 2015. godine i njegove naknadne izmjene.