Članci

Reagiranje RF-a: Do kada će Grad Pula marginalizirati rad Mjesnih odbora?

  • 08. 12. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

Zašto na izbore za Mjesne odbore (MO) izlazi jako mali broj stanovnika Pule? Zašto rijetki žitelji pojedinog kvarta jedva da znaju što su MO, koja im je funkcija i kako se mogu aktivno uključiti u rad istih? Zašto nisu javno dostupni pozivi i zapisnici sa sjednica Vijeća MO? Zašto MO ne koristi mogućnost sazivanja zbora građana na kojem bi se stanovnici tog dijela grada uključili u procese raspravljanja i odlučivanja o pitanjima važnih za njihov kvart i grad u cjelini?

Unatoč svakodnevoj mantri iz gradske uprave o Puli kao najtransparentijem gradu u Hrvatskoj, iz prakse na terenu je jasno da je upravljanje gradom centralizirano te da su Vijeća MO isključivo u funkciji održavanja privida demokratskog odlučivanja. To ostavlja gradskoj upravi previše prostora za pogodovanje različitim interesima i otvara prostor za financijski katastrofalne projekte, odobrene usprkos opravdanom protivljenju stanovnika uključenih u različite građanske inicijative. Mjesne odbore koji danas funkcioniraju unutar malobrojnog zatvorenog kruga ljudi potrebno je otvoriti svim zainteresiranim stanovnicima pripadajućih kvartova.

U tom smilsu, kao prvi korak ka demokratizaciji rada MO, Radnička fronta Pule traži od Grada Pule, da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama - ZPPI (https://www.zakon.hr/…/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacija…) uskladi svoje akte i praksu sa spomenutim zakonom.

Naime, o Mjesnim odborima na internetskim stranicama Grada Pule dostupni su samo najosnovniji podaci o MO kao što su: kontakt tajnika/ice MO, popis vijećnika, Poslovnik o radu pojedinog MO, te Pravila rada pojedinog MO. Međutim, članak 10. ZPPI jasno propisuje da su "tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način" i druge podatke i informacije kojih godinama na mrežnim stranicama Grada Pule nema (vidi: http://www.pula.hr/hr/uprava/mjesna-samouprava/). A upravo je ta (ne)dostupnost informacije o radu MO pokazatelj modela upravljanja i stvarnih namjera gradskih vlasti. Neki mjesni odbori višekratno su zahtijevali od Grada Pule otvaranje podstranica na kojima bi navedeno objavljivali i komunicirali sa svojom bazom (to se tražilo i kroz 'participativno' budžetiranje), ali su te zahtjeve uporno ignorirali te time aktivno sabotirali demokratske procese.

Dakle, ukoliko želite kontaktirati nekog od vijećnika/vijećnica MO to ne možete učiniti jer nisu dostupni njihovi kontakti kako propisuje ZPPI. Nedostupna vam je informacija o tome kada se održavaju sjednice Vijeća MO i s kojim dnevnim redom čime vam je uskraćena i mogućnost da budete prisutni na sjednicama kao zainteresirana strana. Nakon što se sjednica Vijeća MO i održi nitko od nas nema informaciju o čemu se tamo raspravljalo, kakvi su se zaključci i dokumenti usvajali, te su nam uskraćene sve ostale informacije o aktivnostima iz njihove nadležnosti - i to jer se zapisnici sa sjednica Vijeća MO ne objavljuju javno i transparentno.

Nadalje, na mrežnim stranicama su nedostupne i informacije o godišnjim planovima MO, programima, strategijama, izvješćima o radu, financijskim planovima i izvješćima i drugim odgovarajućim dokumentima koji se odnose na područje rada MO. Nedostupne su informacije o dodijeljenim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima. Nedostupan je i protokol o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o radu MO.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da nevidljivost pulskih mjesnih odbora nije rezultat nekakve slučajne zapuštenosti i puke inercije gradske birokracije, već rezultat namjera gradskih struktura da spriječe sudjelovanje građana/ki u kreiranju lokalnih politika i propituju kvartovske i gradske projekte.

U tom smislu zahtjevamo da se na internetskim stranicama Grada Pule (na načelima javnosti i slobodnog pristupa informacijama; pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija; te načelu jednakosti), a sukladno članku 10. ZPPI-a, objavljuju sve informacije o radu pulskih MO, a mišljenje o zakonitosti rada pulskih Mjesnih odbora zatražit ćemo i od povjerenice za informiranje Republike Hrvatske.

Radnička fronta Pula