Jedno rade - drugo govore

Jedno rade - drugo govore

Sindikalna podružnica Novi sindikat - podružnica Vodoopskrba i odvodnja doo je objavila dokument odgovora radničkog vijeća upravi Holdinga iz kojeg se vidi da je čitava procedura navodnog "restrukturiranja" zapravo korporativna čistka a također i da Uprava i članovi Možema jedno rade - drugo govore (https://www.facebook.com/novisindikatvio/posts/3116788191942247). Naravno, prije svega, bi trebalo objaviti dokument koji je uprava poslala svim sindikatima o kolektivnom višku radnika u Zagrebačkom holdingu d. o. o., a koji Uprava skriva od javnosti vodeći potpuno netransparentan proces.

Iz dokumenata se vidi da je zatraženo od radničkog vijeća sindikata davanje suglasnosti za uvrštavanje u kolektivni višak radnika osoba koje spadaju u zaštićene skupine (radnice za vrijeme trudnoće, osobe koje koriste rodiljni, roditeljski, posvojiteljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, djeteta s težim smetnjama u razvoju, trudnice ili majke koje doje dijete)!

Također je vidljivo da poslodavac krši odredbe GDPR i da je bez privole objavio imena tih radnika/ca.

Vodstvo Holdinga je pokušalo ranije već umanjiti štetu i demantirati da imaju namjeru otpuštati radnike koje spadaju u zaštićene skupine (zgh.hr) no očito je da su tražili od sindikata uvrštavanje zaštićenih skupina u kolektivni višak radnika prema čl. 34 st. 1. ZOR-a sukladno čl. 151. st. 1. te su čak priložili popis osoba za koje se traži suglasnost za uvrštavanje u višak radnika. Prema ZOR-u u višak radnika ubrajaju se "radnici kojima će radni odnos prestati poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu i sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca" (članak 127., stavak 2.). Tako da je obrazloženje da neće biti otpuštanja, tek saniranje štete i reteriranje jer je Uprava od radničkog vijeća zatražila odobrenje za uvrštavanje zaštićenih skupina u kolektivni višak.

Također je očito da Možemo - koji je u svojem predizbornom programu zagovarao prestanak praksi outsourcinga (Novi model upravljanja Zagrebom) - u Vodovodu i odvodnji očito sindikat obavještava koja su to mjesta koja su „višak” i da Uprava misli da je to i 8 čistačica, iako sindikalisti upozoravaju već od ranije da ta sastavnica Holdinga ima nedovoljno čistačica.

Također Uprava Holdinga se obratila sindikatu navodeći da su i zaštitari višak, a znamo da su se sličnim dopisom obratili i GSKG-u gdje su sve čistačice proglašene viškom. Drugim riječima umjesto vlastitih radnika i radnica Uprava je imala plan davati poslove agencijama koje eksploatiraju radnike.

Možemo samo podsjetiti na riječi iz programa za lokalne izbore - pod paragrafom naslovljenim „Kvalitetni standardi rada i zapošljavanja” gdje se upozorava da će se prekinuti s praksom nestandardnih oblika zapošljavanja i agencijskog rada, „što je vodilo povećanju troškova, snižavanju kvalitete usluga te stavljanju radnica i radnika u neravnopravan položaj” te da agencijski rad treba „biti korišten za poslove sezonskog, privremenog ili povremenog karaktera, a ne za obavljanje redovitih poslova u kontinuitetu.” A u programu se najavljivalo i da će se „u partnerstvu sa sindikatima izraditi” sistematizaciju radnih mjesta, revidirati „zapošljavanja putem agencija i u konačnici prestati s tom praksom te optimizirati raspored postojećih radnika i radnica.”

271591323 10159622725528058 8015197956195442390 n

Također saznajemo da je uredbom od 31.12. prošireno područje koje će ViO morati održavati, da će ViO morati pripojiti još 6 dosadašnjih područja - Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjeljak, Stupnik, Klinča Sela i Žumberak, valja saznati kako će to korespondirati s logikom Uprave Holdinga koja zahtjeva otpuštanje 126 radnika iz ViO.

Galerija fotografija