Na drugom rebalansu proračuna tražili smo više sredstava...

Na drugom rebalansu proračuna tražili smo više sredstava...

Na drugom rebalansu proračuna tražili smo više sredstava za

  • stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji;
  • pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju;
  • socijalne pomoći i naknade;
  • Imunološki zavod;
  • Financiranje javnih visokih učilišta

a manje za povijesni revizionizam, crkvu i obranu.