Zahtjevi Radničke fronte

Polazeći od činjenice polukolonijalnog položaja ekonomije Hrvatske, uništavanja poduzeća i materijalnog položaja svih koji žive od svoga rada radi ostvarivanja profita nekolicine kapitalista i očuvanja položaja političke elite, Radnička fronta postavlja sljedeće zahtjeve. Njihov je cilj promijeniti odnose moći u korist radnika i svih potlačenih, dovesti u pitanje postojeću vladavinu kapitala i njihovih političkih slugu, pokrenuti što šire mase u borbu za vlastita prava te započeti promjenu društva u interesu većine. Cilj Radničke fronte je uspostavljanje društva u kojem će se politika i ekonomska djelatnost odvijati u korist većine društva (a ne u interesu manjine, kao što je to danas) i koje će biti daleko demokratičnije nego današnje.

1. Zaštita i povećanje radničkih prava
2. Revizija privatizacije
3. Nova ekonomska politika
4. Povećanje prava žena i LGBT osoba
5. Zabrana utjecaja kapitala na izbore i politički život
6. Međunarodni odnosi bazirani na ravnopravnosti i solidarnosti

1. Zaštita i povećanje radničkih prava

Skraćivanje tjednog radnog vremena na 35 sati bez smanjivanja plaće te zapošljavanje ljudi na temelju toga. Opća zabrana prekovremenog rada kako bi se spriječilo dodatno izrabljivanje radnika, pritisci i zloupotrebe. Izuzeće je moguće samo u slučaju kada to glasanjem zatraži dvotrećinska većina radnika poduzeća te samo uz potpuno plaćanje prekovremenog rada. Osiguravanje hitne isplate svih zaostalih plaća – oštre zakonske mjere protiv svih poslodavaca koji ne isplaćuju plaće na vrijeme.

Povećanje minimalne plaće i instantno smanjivanje nejednakosti i razlike u plaćama (omjer između minimalne i maksimalne plaće 1:4). Povećanje naknade za nezaposlene, socijalne naknade, dječjeg doplatka i stipendija za obrazovanje. Plaće političara kao prosječna radnička plaća (uz ukidanje svih dodatnih povlastica).

Ozbiljno kršenje zakona o radu (npr. neplaćanje na vrijeme, prisiljavanje na prekovremeni rad) se kažnjava automatskom nacionalizacijom poduzeća.

Povećanje broja vrtića, koji moraju biti potpuno besplatni. Ako je moguće, otvaranje vrtića na samim radnim mjestima.

Stvaranje tijela radničke kontrole u poduzećima na način da u njima sudjeluju svi radnici. Radnici imaju pravo uvida u sve poslovne knjige, pravo veta na otpuštanja, pravo na odlučivanje o pitanjima organizacije rada te mogućnost postavljanja osoblja na različite stupnjeve proizvodnog i administrativnog procesa.

Pročitaj opširnije obrazloženje


2. Revizija privatizacije

Poništavanje svih privatizacija kod kojih su uočene nepravilnosti, nepoštivanje zakona ili pogodovanje. Konfiskacija sve zarade i imovine političke i ekonomske elite stečene na kriminalan način ako stečena imovina pojedinca nije u skladu s njegovim legalno prijavljenim prihodima. Ta sredstva preusmjeriti u pokretanje proizvodnje te projekte od neposrednog interesa za radnike i siromašne. 

Država ima pravo nacionalizirati sva krupna poduzeća od vitalnog društvenog interesa. 

Ukidanje prava na nasljedstvo poduzeća i kapitalne imovine stečene u procesu pretvorbe i privatizacije. Na taj način onemogućiti legitimiranje sredstava stečenih za vrijeme pretvorbe i privatizacije.

Pročitaj opširnije obrazloženje


3. Nova ekonomska politika

Modelu ekonomskog razvitka temeljenog na potrošnji, uvozu, zaduživanju i bogaćenju elite suprotstaviti model ekonomskog razvitka usmjerenog prema reindustrijalizaciji uz punu zaposlenost, sustavno planiranje ekološki održivog razvoja i poticanje poduzeća koja se nalaze pod direktnim upravljanjem ili nadzorom samih radnika.

Uvođenje potpuno dostupnog i besplatnog (za krajnje korisnike) zdravstva i obrazovanja na svim razinama (od vrtića do doktorata). Potpuni prestanak svake privatizacije, uključujući ukidanje mjera usmjerenih prema postupnoj privatizaciji školstva, zdravstva, strateških i prirodnih resursa.

Uvođenje ekstremno progresivnog poreza koji omogućuje poboljšanje životnog položaja najsiromašnijih slojeva na temelju opterećivanja najbogatijih. Uvesti dodatne oblike poreza na svu zaradu koja nije stečena vlastitim radom (renta, kamata, dionice) te na luksuz, krupnu imovinu i krupne financijske transakcije svih oblika.

Prestanak financiranja vjerskih zajednica, povlaštenih mirovina i lažnih invalidnina. Totalna revizija mirovinskog (ukidanje drugog mirovinskog stupa) i zdravstvenog sustava (ukidanje svih vidova naplaćivanja konačnom korisniku, širenje preventivne medicine i mreže zdravstvene zaštite).

Medije iz sredstava kojima kapital kontrolira javno mnijenje treba pretvoriti u sredstva informiranja u službi čitavoga društva. Omogućavanje pristupa svih radničkih i društvenih organizacija medijima zajednice. Treba povećati utjecaj javnih medija utemeljenih na principu društvenog vlasništva, potpuno neovisnih o politici (bez ikakve cenzure i neovisnih o financiranju krupnog kapitala), a pod demokratskim nadzorom svojih radnika i opće javnosti.

Poslovanje banaka iz službe krupnoga stranog kapitala staviti u službu razvoja ekonomije – stavljanje poslovanja banaka pod demokratsku kontrolu samog naroda putem nacionalizacije. Društvena kontrola platnog prometa i tokova novca.

Smanjivanje dobne granice umirovljenja na 55 (žene)/60 (muški) godina.

Drakonske kazne za teške povrede javnog interesa u svrhu stjecanja osobne koristi. 

Potpuna transparentnost u radu svih poduzeća i institucija; svi zapisnici, računi, izvještaji itd. moraju se automatski stavljati na internet, gdje će svi u njih moći imati trenutni uvid.

Pročitaj opširnije obrazloženje


4. Povećanje prava žena i LGBT osoba

Pravo žena na besplatan abortus i kontracepciju.

Produženje trudničkog dopusta uz punu plaću.

Izbor ženskih odbora u svim poduzećima i ustanovama, uz pravo veta na sve odluke u vezi s položajem žena.

S obzirom na rodnu neravnopravnost u obavljanju kućnih poslova u ovom trenutku i na njegov tretman kao neproduktivnog rada mora postojati pravedna valorizacija neplaćenog ženskog rada u kućanstvu. U cilju smanjivanja radnog opterećivanja žena, a u skladu s postojanjem neplaćenog rada u kućanstvu, zajamčeno pravo žena da izaberu djelomično radno vrijeme bez smanjivanja plaće.

Pravo na životnu zajednicu (i sva prava koja iz toga proistječu, uključujući posvajanje) za sve ljude bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Apsolutna netolerancija na bilo koji vid nasilja nad LGBT osobama. 

Pročitaj opširnije obrazloženje


5. Zabrana utjecaja kapitala na izbore i politički život

Prava demokracija ne može ovisiti o novcu – treba eliminirati utjecaj krupnog kapitala (uključujući i velike privatne medije) na političke izbore, kampanje i referendume. 

Politička kampanja se vodi pod jednakim uvjetima za sve kroz javne medije i na javnim prostorima širom zemlje – potpisi za kandidate se skupljaju na internetu i javnim prostorima pod istim uvjetima za sve, a svi kandidati i stranke dobivaju jednaku količinu prostora u javnosti. Sve vidove reklamiranja i plaćenih kampanja (koje dovode do neravnopravnosti kandidata) treba zabraniti (uz drakonske kazne za prekršioce). 

Omogućiti pravo radnih masa da svoja pitanja od neposrednog interesa rješavaju samoorganiziranjem. Poticanje i omogućavanje direktnog odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini kada je to u interesu radne većine. Demokratsko glasanje se ne smije zloupotrebljavati za smanjivanje već stečenih ljudskih i manjinskih prava (npr. prava etničkih ili seksualnih manjina).

Uvođenje demokratskog nadzora nad društvenom imovinom i kroz demokratsku koordinaciju na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (npr. kroz metode participativnog proračuna).

Omogućivanje besplatnog interneta za sve, puno pomaganje razvoja slobodnog softvera.

Pročitaj opširnije obrazloženje


6. Međunarodni odnosi bazirani na ravnopravnosti i solidarnosti

Uspostava međunarodne komisije za reviziju nelegitimnog inozemnog duga. Dug Republike Hrvatske treba (djelomično ili potpuno – ovisno o mogućnostima) zamrznuti, reprogramirati i otkazati te uspostaviti, po uzoru na Ekvador i na postojeću svjetsku praksu, međunarodnu komisiju koja će ustanoviti koliki je u njemu udio nelegitimnog inozemnog duga, tj. duga koji su prethodne vlasti (u suradnji sa zajmodavcima) napravile nelegitimno, ne pitajući narod za mišljenje i ne vodeći računa o interesima većine društva. 

Zajednička borba s radničkim i socijalnim pokretima širom svijeta za poništavanje dugova i kamata na dugove manje razvijenih zemalja. Drastično smanjivanje unutarnjih dugova u svim zemljama, osim za sitne štediše do određene visine te upotreba tako oslobođenog novca za zadovoljenje osnovnih društvenih potreba. 

U suradnji s radničkim i socijalnim pokretima u drugim zemljama borba za izgradnju svjetskog sustava gdje visoka proizvodna tehnologija neće biti ograničena samo na najrazvijenije zapadne zemlje, nego će se sustavno i po niskim cijenama prenositi i u manje razvijene zemlje.

Trenutna EU funkcionira primarno u interesu krupnog kapitala razvijene zapadnoeuropske jezgre. Stoga je treba rasformirati i izgraditi novu ujedinjenu radničku Europu na temeljima ravnopravnosti, solidarnosti i ekonomije koja funkcionira u korist većine društva, a u suradnji s ostalim progresivnim snagama svih europskih zemalja. 

Napuštanje članstva u NATO-u s obzirom da ono podrazumijeva upitne moralne i političke odluke (kao vojno sudjelovanje u okupaciji različitih zemalja), nepotrebne troškove (godišnja članarina i kupovanje oružja) i povećava nesigurnost (eksplicitno svrstavanje u jedan od globalnih geopolitičkih blokova sigurno ne doprinosi sigurnosti zemlje primjerice u slučaju sukoba Zapada i Rusije ili Kine).

Potpuna otvorenost i dostupnost svih međudržavnih ugovora, sporazuma i diplomatskih akata i rasformiranje postojećih tajnih službi kako bi se razotkrilo trgovanje društvenim interesima pod parolom “zaštite nacionalnih interesa”.

Pročitaj opširnije obrazloženje