Etički kodeks

Temeljem članka 10. Statuta Radničke fronte (u daljnjem tekstu: RF) Skupština RF-a dana 9. studenoga 2019. godine donosi ETIČKI KODEKS.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

 • Etičkim kodeksom Radničke fronte utvrđuju se i definiraju etička načela i pravila ponašanja kojih su se svi članovi dužni pridržavati prilikom obavljanja stranačkih dužnosti, u komunikaciji s drugim osobama unutar i izvan Radničke fronte (u daljem tekstu: RF).
 • Svrha Etičkog kodeksa je da se što efikasnije promiču i realiziraju ciljevi i programski okvir RF-a.
 • Posebnu dužnost poštovanja etičkih načela i pravila ponašanja imaju članovi/ce koji/e su nositelji/ce unutarstranačkih i/ili javnih funkcija.

II. ETIČKA NAČELA

 

Članak 2.

 

 • Članovi/ce Radničke fronte dužni/e su djelovati u skladu sa Statutom, Programskim principima i Zahtjevima Radničke fronte, odlukama stranačkih tijela te lokalnih organizacija kojima pripadaju.
 • Članovi/ce su dužni/e u svakom trenutku poštovati integritet i dostojanstvo drugih osoba unutar i izvan RF-a bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnog i jezičnog podrijetla, etničke ili socijalne pripadnosti, boje kože, vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa ili na bilo kojoj drugoj osnovi.
 • Članovi/ce su dužni/e čuvati osobni ugled, ugled RF-a i ostalih članova/ica te izbjegavati bilo kakva neprimjerena i nepristojna ponašanja i ophođenja.
 • U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja, a pogotovo u kojima predstavljaju RF, članovi/ice su dužni/e iznositi stavove sukladno Statutu, ciljevima i programskim okvirom RF-a te ostalim odlukama stranačkih tijela, pri tome pazeći na svoj osobni ugled, ugled RF-a i njenih članova/ica.
 • U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja, a pogotovo u kojima predstavljaju RF, članovi/ice ne smiju iznositi podatke koji bi mogli naštetiti njenom ugledu i narušiti povjerenje ljudi u njen programski okvir i ciljeve.
 • Članovi/ce ne smiju zlorabiti ovlasti i položaj u RF-u u svrhu ostvarivanja materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu.
 • Članovi/ce ne smiju koristiti u nedozvoljene svrhe službene informacije o djelovanju i radu RF-a, odnosno davati povjerljive podatke koji se tiču rada stranke i njenih članova/ica.

III. PRAVILA PONAŠANJA

 

Članak 3.

 

 • Članovi/ce su dužni/e savjesno ispunjavati svoje obveze prema RF-u i aktivno obavljati unutarstranačke i javne dužnosti za koje su izabrani.
 • Međusobni odnosi članova/ica, odnosno svi oblici komunikacije moraju se temeljiti na uzajamnom poštovanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju te su članovi/ce dužni/e izbjegavati svako neprimjereno ponašanje.
 • Ako član/ica iznosi stav koji načelno nije u suprotnosti s programskim okvirom i statutom, ali nije u skladu s usvojenim stavom RF-a ili stav RF-a o tom pitanju nije definiran, dužan/a je to naglasiti.
 • Članovi/ce su dužni/e u ophođenju s drugim osobama postupati pristojno i profesionalno.
 • Članovi/ce su dužni/e izbjegavati bilo kakav sukob privatnog i javnog interesa, a u slučaju sukoba dužni su ga riješiti u javnom interesu.
 • Članovi/ce ne smiju neovlašteno istupati u ime RF-a ili neovlašteno pregovarati i dogovarati se s predstavnicima drugih političkih opcija i/ili stranaka.
 • Članovi/ce su se dužni/e pripremiti za rasprave i sjednice stranačkih tijela, kao i javne nastupe, te se držati tema rasprave i izbjegavati svađe na bilo kojoj razini.
 • Članovi/ce koji/e obavljaju unutarstranačke funkcije dužni/e su sudjelovati u izbornim kampanjama, a posebno ako su kandidati/kinje RF-a za javne funkcije.
 • Članovi/ce koji/e su izabrani/e na javnu funkciju dužni/e su svoje dužnosti izvršavati profesionalno, odgovorno i aktivno.
 • Članovi/ce koji/e su izabrani/e na javnu funkciju su dužni/e omogućiti biračima/cama da ih kontaktiraju.
 • Članovi/ce koji/e su izabrani/e na javnu funkciju su dužni/e s posebnom pažnjom postupati s javnim novcem i imovinom te sve prihode i troškove prikazivati transparentno i u što kraćem roku.
 • Članovi/ce su dužni/e s pažnjom postupati s imovinom RF-a.

IV. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 

Članak 4.

 

(1) Pravilnikom o disciplinskom postupku i disciplinskim mjerama RF-a rješavat će se povreda etičkih načela i pravila ponašanja, tijek disciplinskog postupka te određivanje disciplinskih mjera.

V. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

 

Članak 5.

 

(1) Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom njegovog donošenja.