Članci

Demokratski socijalizam - za veća prava žena

 • 23. 09. 2019.
 • Piše: Radnička fronta
 1. RF se zalaže za izjednačavanje plaća žena i muškaraca - puna prava radnica znače i jednake plaće za poslove jednake složenosti i zahtjevnosti.
 2. RF se zalaže za snažnu zaštitu prava radnica, trudnica i rodilja – urušavanje radničkih prava znači oduzimanje prava na roditeljstvo.
 3. RF se zalaže za socijalizaciju reproduktivnog rada – to znači da se sav „privatni” socijalni teret (kućanski rad, skrb i slično) koji u tradicionalnim društvima pada na žene - vrati u društvo, te da ga preuzmu socijalni servisi.
 4. RF se zalaže za očuvanje postojećih javnih vrtića i izgradnju novih, za mogućnost dvokratnog i vikend radnog vremena, te za poboljšanje kvalitete svih javnih odgojno-obrazovnih institucija - jaslica, vrtića, škola i vanškolskih aktivnosti.
 5. RF se zalaže za odgovorno planirano roditeljstvo što je moguće samo ako se osiguraju društveni mehanizmi koji povezuju obrazovni, zdravstveni, skrbni, radni i stambeni sektor. Jedini stvarni “izbor” žena da rađaju i budu majke može slijediti isključivo iz društvene odgovornosti.
 6. RF se zalaže za vraćanje prava na pobačaj u Ustav Republike Hrvatske. Pravo na pobačaj je izbačeno iz Ustava Republike Hrvatske dok je u Ustavu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije iz 1974. godine bilo jasno formulirano člankom 191. koji je glasio "Pravo je čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Ovo pravo se može ograničiti samo radi zaštite zdravlja."
 7. RF se bori protiv nasilja nad ženama! To znači ukidanje ekonomske ovisnosti žena, sustavnu edukaciju, mijenjanje dominantnih patrijarhalnih normi vrijednosti, te strože kazne za počinitelje i sustavne mjere zaštite sigurnosti i dobrobiti žrtava nasilja.
 8. RF se bori protiv podzastupljenosti žena u politici. Iako čine većinu društva, žene su politička manjina. RF se zalaže za implementaciju politike kvota i „zip“ sistema kao početnog koraka i zaštitnog mehanizma prema ravnopravnoj participaciji žena u politici. Ako vlast proizlazi iz naroda, a narod čine i žene, onda je to i pitanje demokracije.
 9. RF se zalaže za političko jačanje feminizma jačanjem i formiranjem feminističkih i LGBTIQ organizacija, kako na državnoj, tako i međunarodnoj razini, zaštitu. To se postiže samoobrazovanjem žena, muškaraca, rodno varijantnih osoba i svih koji/e na neki način odudaraju od heteronormativnih pretpostavki, otvaranjem klubova, kružoka i radom na feminističkoj literaturi, kao i materijalnim izdvajanjima za realizaciju takvih specifičnih aktivnosti, te feminističkog, humanističkog i društveno osjetljivog obrazovanja i svakog oblika obrazovanja u smjeru nenasilnog i egalitarnog društva.