Povijesni moment solidarnosti rudara iz Velike Britanije i LGBTQ zajednice

Piše: Miljenka Ćurković

Po prvi put na ovogodišnjem PRIDE-u, zajedno sa LGBTQ zajednicom, dakle neheteroseksualnim osobama, u Povorci ponosa je i Radnička Fronta, jedina direktno demokratska stranka u Hrvatskoj, koja smatra da je borba LGBTQ osoba za njihova ljudska prava i slobode, usko povezana sa pokretom za oslobođenje radničke klase od kapitalističkog ugnjetavanja i eksploatacije. Ta se povezanost može sagledati u kontekstu raspirivanja klasne borbe i oslobođenje ljudi od svih oblika represije i diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Pripadnici LGBTQ zajednice su također i radnici, nezaposleni, umirovljenici, studenti, i kao takvi dio su radničke klase. Obzirom da je klasna borba temeljni sukob između kapitalizma kao prevladavajućeg sustava na svijetu, i njegovih elita s jedne strane i obespravljenog naroda s druge strane,jedina realna opasnost po taj sustav je solidarnost potlačenih i obespravljenih skupina i njihovo ujedinjavanje u zajedničku frontu za borbu za socijalnu ravnopravnost.Sustav će naravno sve učiniti da tu solidarnost razbije, omalovaži i demonizira pojedine skupine koje se solidariziraju u svrhu svog parazitskog opstanka.

Marks je još davne 1867.godine govorio o tome kako kapitalizam porobljava, vrši devalvaciju i degradaciju ljudi i ljudskog rada. U takvom društvenom i političkom uređenju, čovjek i njegov rad više nisu bitni,nego je bitan proizvod tj. produkt rada, i višak proizvedene vrijednosti,pretvorene u profit kapitalista, a ljudska prava su samo mrtvo slovo na papiru.

U prošlosti se desilo da se ove potlačene grupe ljudi prepoznaju i sjedine u borbi protiv kapitalističkog, neoliberalnog terora koji je bio na pomolu. Prvi put se to dogodilo prilikom štrajka rudara u Velikoj Britaniji 1984/5, kada je LGBT zajednica dala podršku rudarima u borbi protiv “tačerizma”, represivne politike britanske premijerke Margaret Tačer, koja je inaugurirala neoliberalnu inačicu kapitalizma u Europi, zajedno sa američkim predsjednikom Ronaldom Reaganom u SAD. Nakon toga, rudari su dali svoju podršku LGBT pokretu učestvujući na Prajdu iste godine i postali jedni od njihovih najvećih i najglasnijih saveznika.

 

Dokumentarni zapis solidiziranja rudara i LGBT zajednice


Na tom tragu i Radnička fronta dolazi na Prajd ove godine,da istakne solidarnost svih potlačenih skupina u našem polariziranom društvu, i da pošalje jasnu poruku da je probleme socijalne isključenosti, obespravljenosti i potlačenosti moguće riješiti jedino zajedništvom u proširenju klasne borbe za oslobođenje radničke klase, a tako i društva u cjelini.

Također treba istaći da je solidariziranje radništva i LGBTQ zajednice prisutno i u regiji : “Ove godine je LGBT zajednica prvi put u istoriji Srbije, povodom Praznika rada, Prvog maja, učestvovala zajedno sa radnicima na protestnom skupu protiv kapitalizma, deleći nezadovoljstvo sa radničkom klasom kojoj i sami pripadaju. Niko od naših medija nije izvestio javnost o tom događaju. Tokom protestnog skupa i protestne šetnje, novinari su sklanjali fotoaparate i kamere od nas. Važno je da se ne zaboravi ovaj događaj koji je uspeo da pokrene LGBT zajednicu u Srbiji da podigne svoj glas protiv sistema koji ne priznaje njeno postojanje, a samim tim ni njena ljudska prava i slobode. Zemlja u kojoj se prava bilo koje manjinske grupe ljudi ne poštuju, predstavlja pretnju po svakog pojedinca koji u njoj živi. U Srbiji mediji nisu slobodni, već su strogo kontrolisani na jedan vrlo perfidan način. Ovde je reč o tzv. prikrivenoj kontroli medija, “soft censorship“, koja obuhvata razne oblike vršenja presije na novinare i cenzurisanje iz religijskih, političkih i dr. razloga, prožetih heteronormativima, koji utiču na medijsko izveštavanje i potiču od države i drugih nezvaničnih aktera. Drugim rečima, pronađen je sistem kojim se sofisticirano krši zakon o javnom informisanju i slobodi medija i vrši diskriminacija ne samo LGBT populacije, već svih manjinskih i socio-političko “nepodobnih” grupa u državi. Upravo zbog toga postoji snažna potreba tih grupa za ujedinjenjem i borbom za utemeljivanjem jednog novog poretka zasnovanog na principima poštovanja ljudskog integriteta, osnovnih prava i sloboda.” Piše Marks21, Revolucionarna Socijalistička Organizacija iz Srbije.